Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvodne napomene

Ovaj dokument predstavlja zvaničnu Politiku privatnosti sajta http://app.nolimitgym.rs/ (u daljem tekstu: Platforma).

U skladu se Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018), vlasnik Platforme, privredni subjekt EVOQUE FITNES DOO KAĆ, Branka Radevića br. 41, Kać, MB: 21692077, PIB: 112521558, donosi ovu Politiku privatnosti. Politika privatnosti predstavlja ugovor, i to ugovor po pristupu, obzirom da korisnik sajta ima priliku da odbije ili prihvati važenje ove Politike privatnosti. Ukoliko korisnik odbije da prihvati Politiku privatnosti, neće mu biti omogućen pristup određenim funkcijama sajta. Registrovanjem privatnog naloga na Platformi korisnik mora prihvatiti ovaj dokument kao jedan od uslova za kreiranje naloga, što je preduslov za korišćenje servisa Platforme. Ugovor se zaključuje između vlasnika Platforme i korisnika Platforme, a u momentu registracije naloga na Platformi, a kojem prethodi radnja čekiranja prihvata ovog ugovora od strane korisnika Platforme.

Politika privatnosti se prihvata aktivnom radnjom lica koje time potvrđuje da je pročitalo i razumelo ovu Politiku privatnosti. U slučaju da korisnik ima problema sa razumevanjem Politike privatnosti, odnosno svojih prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, može se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti u Društvu (član 13).

Predmet

Član 1.

Politika privatnosti je dokument koji za cilj ima da ustanovi obim, način, svrhu i pravni osnov obrade podataka na Platformi NoLimitGym (domen: http://app.nolimitgym.rs/).

Podaci koje prikupljamo putem sajta

Član 2.

Vlasnik Platforme putem Platforme, pri otvaranju registrovanog profila na Platformi, prikuplja sledeće podatke korisnika:

1. Ime i prezime;
2. Email adresu;
3. Broj telefona;
4. Pol;
5. Datum rođenja;
6. Prebivalište;
7. Fotografija lica korisnika

.

Funkcija prikupljanja podataka

Član3.

Podaci koji se prikupljaju putem Platforme, za cilj imaju otvaranje naloga korisnika na Platformi. Nakon otvaranja profila na Platformi, korisnik ima otvorenu mogućnost da rezerviše članarinu. Rezervisanje članarine je mogućnost registrovanog korisnika koju nema neregistrovani korisnik. Rezervacija članarine ne isključuje potrebu potpisivanja ugovora o članstvu, preuzimanje Obaveštenja o obradi podataka i potpisivanja saglasnosti sa obradom podataka, pri prvom dolasku na mesto gde se trenažni proces vrši.
Funkcija rezervacije jeste ubrzavanje tog procesa.

Pravni osnov prikupljanja podataka

Član 4.

Pravni osnov za prikupljanje podataka iz člana 2. stav 1. tačka 1.-7. je zaključenje ugovora o Uslovima korišćenja, prilikom otvaranja (registrovanja) profila na Platformi.

Svrha prikupljanja podataka

Član 5.

Svrha za prikupljanje svih podataka iz člana 2. stav 1. je otvaranje (registrovanje) naloga, odnosno pružanje mogućnosti pristupa delu Platforme kojem pristup imaju samo registrovani korisnici.

Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti, kao krovnim dokumentom Društva u oblasti zaštite podataka o ličnosti, predviđena je sledeća svrha za određeni podatak:

1. Ukoliko se radi o opštim podacima korisnika (člana, klijenta) (ime, prezime, adresa, datum rođenja, pol, broj telefona, email adresa) - Omogućavanja korisniku (članu, klijentu) korišćenja usluga koje samoinicijativno želi koristiti;

2. Ukoliko se radi o podacima iz posebne kategorije (fotografija) - Sprečavanje lažnog predstavljanja, jemčenje bezbednosti licima, i osiguravanja bezbednosti imovine veće vrednosti, kao i modernizacija poslovanja koja direktno utiče na pružanje kvalitetnije i brže usluge korisniku, kao i na smanjenje cene usluge za korisnika, obzirom na smanjenje potrebe zapošljavanja, a to utiče i na ostvarivanje boljih rezultata poslovanja;

3. Ukoliko se radi o kategoriji maloletnih korisnika (članova, klijenata) - Omogućavanja korisniku (članu, klijentu) korišćenja usluga koje želi koristiti, a uz pristanak roditelja;

4. Ukoliko se radi o snimanju prostorija za trenažni proces - Jemčenja bezbednosti licima, i osiguravanja bezbednosti imovine veće vrednosti.

Zaštita podataka

Član 6.

Prikupljani podaci se čuvaju u elektronskoj formi, u bazama podataka kojima pristup ima ograničen broj lica u pravnom licu vlasniku Platforme. Elektronski sistem je zaštićen antivirusom.

Hosting kompanija je u obavezi da podatke o ličnosti sa kojima dolazi u kontakt u vezi sa Platformom, tretira na isti način kao što vlasnik Platforme tretira ove podatke. U slučaju veće opasnosti po podatke ili veće ugroženosti podataka, kao što su curenje podataka, hakerski napad, krađe baza podataka, vlasnik Platforme će o tome obavestiti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju sumnje da je neovlašćeno pristupljeno računarskim uređajima u vlasništvu vlasnika Platforme isto će u najbržem mogućem vremenu promeniti šifre i preduzeti druge neophodne mere kako bi sprečio buduće aktivnosti koje vređaju sigurnost podataka o ličnosti.

Rok čuvanja podataka

Član 7.

Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Društvo će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno obrisani. Dakle, podaci se čuvaju dokle god je ugovor o Uslovima korišćenja na snazi između registrovanog korisnika i vlasnika Platforme, odnosno dok korisnik ne obriše nalog.

U određenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

Svako lice može zahtevati brisanje svojih podataka u svako doba, ali mora znati da to za sobom povlači i brisanje registrovanog naloga, odnosno profila korisnika, te da mu je dalji pristup sajtu zabranjen do ponovnog otvaranja profila.

Backlinkovi

Član 8.

Predmetna Platforma može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod kontrolom vlasnika Platforme i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Kolačići

Član 9.

Platforma koristi kolačiće (cookies) u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Obaveštenje o ovome pojavljuje se novom korisniku pri prvoj poseti sajta i on može prihvatiti korišćenje kolačića aktivnom radnjom.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Član 10.

Vlasnik Platforme ne donosi odluke i ne vrši profilisanje automatizovano na samoj Platformi.

Vlasnik Platforme u svom poslovanju u fizičkom prostori ima jedan postupak u kojem se vrši automatizovana odluka. To je postupak ulaska u teretanu, kada sistem kompjuterski na osnovu fotografije i uživo videa sa kamere pred rampom, a matematičkim obračunom, dolazi do odluke da li da pusti određeno lice u trenažni prostor ili ne.

Lice ima pravo da zatraži da se na njega ne primenjuje automatizovana odluka u svakom trenutku. Jedini razlog zašto je ovo uređeno u ovom dokumentu jeste zato što je to svrha upotrebe fotografije, kao posebne kategorije podataka koja se predaje od strane korisnika prilikom pravljenja profila na Platformi.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Član 11.

Lice čiji se podaci obrađuju putem sajta imaju sledeća prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti:

- Pravo na informisanje - Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih podataka o ličnosti, u smislu ZZPL čak i pre nego što počne obrada tih podataka.

- Pravo na pristup - Zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da zahtevaju od Društva da omogući pristup njihovim podacima o ličnosti, odnosno pravo da utvrde predmet, način, svrhu i obim obrade tih podataka, kao i na postavljanje pitanja o samoj obradi.

- Pravo na ispravku i dopunu - Nakon izvršenog uvida, lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Društva zahtevaju ispravku, dopunu, odnosno ažuriranje obrađivanih podataka o ličnosti.

- Pravo na brisanje - Lice na koje se podaci odnose može zahtevati od Društva brisanje njihovih podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL, kao i prekid, odnosno privremenu obustavu obrade.

- Pravo na povlačenje pristanka za obradu - U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice ima pravo da u bilo kom trenutku povuče datu saglasnost, u pisanom obliku.

- Pravo na ograničenje obrade - Lice na koje se podaci odnose, shodno ZZPL, ima pravo da zahteva od rukovaoca da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči.

- Pravo na prenosivost podataka - Lice na koje se podaci odnose može da zahteva prenošenje podataka o ličnosti drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

- Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka - Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koga se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se protivi obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i zatraži ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima. Ukoliko rukovalac namerava da dalje obrađuje podatke o ličnosti u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, rukovalac je dužan da pre započinjanja dalje obrade, licu na koje se podaci odnose, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve bitne informacije u skladu sa pravom na informisanje lica čiji se podaci obrađuju.

Prenos podataka trećim licima

Član 12.

Vlasnik Platforme ne prenosi podatke trećim licima u zemlji i inostranstvu, osim uz izričit pristanak lica i u izuzetnim, zakonom propisanim situacijama, bez dozvole lica. Lični podaci ustupiće se javnim organima samo kada je to zakonom propisano.

U slučaju prodaje privrednog subjekta, vlasnika Platforme, baze podataka će sa Platformom biti u vlasništvu kupca, ali će on biti obavezan svim ranije potpisanim ugovorima koje je pravno lice, vlasnik Platforme imala sa svojim korisnicima, a tu se podrazumevaju Uslovi korišćenja i ova Politika privatnosti.

Mehanizmi zaštite podataka o ličnosti

Član 13.

Mehanizmi zaštite podataka ličnosti koji se stavljaju na raspolaganje svakom licu koje smatra da su njegovi podaci ugroženi ili povređeni su unutrašnji i spoljašnji mehanizmi. Unutrašnji podrazumeva prijavu licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti u privrednom subjektu, vlasniku Platforme, a spoljašnji predstavlja mehanizam zaštite pred nadležnim državnim organom.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti

Član 14.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti je Milan Vasiljević, osnivač i jedini član društva u funkciji skupštine Društva koje je u svojstvu vlasnika Platforme.

E-mail Lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti je: zastitapodataka@nolimitgym.rs. Kontakt podaci su takođe istaknuti na Platformi u delu za kontakte, ne samo u ovom dokumentu. U slučaju svake povrede podataka o ličnosti, korisnik sajta ima pravo da se obrati licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti.

U slučaju da lice na koje se podaci odnose nije zadovoljno odgovorom vlasnika Platforme na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, ima pravo da podnese žalbu nadležnom organu.

Nadležni organ

Član 15.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti na teritoriji Republike Srbije je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, email-om (office@poverenik.rs) ili telefonom (+381 11 3408 900).

Izmene Politike privatnosti

Član 16.

Društvo zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni.

U Novom Sadu,
Dana 30.05.2022. godine.

 

OVAJ SAJT KORISTI KOLAČIĆE

Web sajt nolimitgym.rs koristi kolačiće da bi se obezbedio pravilan rad web stranice, u cilju boljeg korisničkog iskustva, personalizacije sadržaja, pružanja funkcionalnosti web mesta kao i analizu saobraćaja.

 

Opšti uslovi poslovanja
Prihvati i zatvori